Głównymi odbiorcami ryb duńskich są Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja i Stany Zjednoczone. Poza tym znaczny eksport ryb kierowany jest do innych krajów europejskich, a duńskie przetwory rybne cenione są na całym świecie. Część połowów wywozi się w stanie świeżym do krajów sąsiednich. Do większości krajów zachodnich i południowoeuropejskich mrożone ryby wysyłane są koleją. Duża, ciągle rosnąca część połowów jest przed wywozem przerabiana. Przetwórstwo ryb rozwinęło się bardzo po drugiej wojnie światowej. Polega na konserwowaniu i filetowaniu ryb. Zwłaszcza wywóz filetów silnie mrożonych przeżywa w ostatnich dziesięcioleciach dynamiczny rozwój. Na wywóz produkuje się również ryby wędzone, solone i marynowane. Nadwyżka połowów, a także niejadalne gatunki ryb przerabia się na mączkę rybną i kleje. Na mączkę zużywa się również odpady z filetowania i konserwowania. Produkcja mączki i odpady służą jako pokarm dla zwierząt futerkowych i są zużywane także w gospodarstwach rybackich (stawowych). Gospodarstw rybackich, hodujących przede wszystkim pstrągi, było od lat w Danii dość dużo. Po ostatniej wojnie sektor ten rozwinął się szczególnie dynamicznie. Obecnie takich gospodarstw rybackich jest ok. 650. Poza zaspokajaniem rynku wewnętrznego eksportują one zamrożone i paczkowane pstrągi do RFN i innych krajów Europy Zachodniej oraz do Stanów Zjednoczonych za ok. 100 min koron rocznie. W roku 1979 gospodarstwa rybackie odłowiły 16 tyś. t pstrągów, wartości 295 min koron.